Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-673 Warszawa, Konstruktorska
 • Telefon/fax: tel. 224590100, 224590292 , fax. 224590201
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Konstruktorska 3A
  02-673 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224590100, 224590292, fax. 224590201
  REGON: 14213712800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfosigw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia certyfikującego zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”. Szkolenie zakończone egzaminem składa się z trzech etapów: Etap I: szkolenie certyfikujące, Etap II: szkolenie podsumowujące, Etap III: egzamin. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji doradców energetycznych i pozyskanie przez nich certyfikatów w celu zapewnienia wysokiej jakości doradztwa w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” w ramach poddziałania 1.3.3. POIiŚ 2014-2020. Uczestnikami szkolenia i egzaminu będzie maksymalnie 30 doradców energetycznych PDE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną