Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-546 Warszawa, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 22 58 30 700, , fax. 22 583 05 89
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  ks. I. J. Skorupki 4
  00-546 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 58 30 700, , fax. 22 583 05 89
  REGON: 01097871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: a) badania rocznych sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej „Fundusz”) za lata 2019-2022 (tj. za 2019 r., 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r.), obejmującego następujące etapy: - I etap obejmować będzie badanie wstępne za każdy rok obrotowy, które powinno zakończyć się do dnia 31 stycznia roku następnego po każdym z badanych lat obrotowych; Wykonawca przekaże Funduszowi w formie pisemnej informację zawierającą podsumowanie oraz wnioski z badania wstępnego do dnia 31 stycznia roku następnego po każdym z badanych lat obrotowych; - II etap obejmować będzie badanie zasadnicze, które zakończy się wydaniem sprawozdania z badania oraz ewentualnie przedstawieniem rekomendacji w formie listu skierowanego do Zarządu Funduszu. b) procedur w zakresie streszczonych sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego sporządzonych na podstawie zbadanych rocznych sprawozdań finansowych załączonych do Raportów rocznych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022 (tj. za 2019 r., 2020 r., 2021 r. oraz 2022 r.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 1 do SWIZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79212100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną