Przedłużenie wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support dla posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie VMware vSphere Standard

Najwyższa Izba Kontroli ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Najwyższa Izba Kontroli
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-056 Warszawa, Filtrowa
 • Telefon/fax: tel. 224 445 000, , fax. 22 4445415
 • Data zamieszczenia: 2019-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Najwyższa Izba Kontroli
  Filtrowa 57
  02-056 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 445 000, , fax. 22 4445415
  REGON: 52000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support dla posiadanych przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie VMware vSphere Standard
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support dla posiadanych przez Zamawiającego 32 szt. licencji na oprogramowanie VMware vSphere Standard. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór umowy. 3. Dostawa w terminie do 01.12.2019 r. lub w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, jeśli jej podpisanie nastąpi po 24.11.2019 r. certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie Zamawiającego do korzystania ze wsparcia technicznego producenta na poziomie Basic Support od dnia 02.12.2019 r. do dnia 31.01.2022 r. 4. Usługa przedłużenia wsparcia technicznego producenta dla posiadanych 32 licencji Vmware vSphere Basic Support od dnia 02.12.2019 r. do dnia 31.01.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72253200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną