PRZEBUDOWA WAŁÓW RZEKI WISŁY w podziale na 2 części: Część 1: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap III, Część 2: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” - etap I

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13 B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA WAŁÓW RZEKI WISŁY w podziale na 2 części: Część 1: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap III, Część 2: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wałów rzeki Wisły na terenie Zarządu Zlewni w Warszawie, woj. mazowieckie. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 459+500 – 474+300 gmina Sobienie Jeziory” – etap III, Część 2: „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w km 472+600 - 489+666 gmina Sobienie Jeziory, gmina Karczew, Miasto Karczew, Miasto Otwock” - etap I. Informacje o przedmiocie zamówienia, zakresie i warunkach wykonania zamówienia, w tym informacje, o których mowa w art. 67 ust. 1a ustawy Pzp, zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) wraz z załącznikami oraz dokumentacje projektowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną