Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka
 • Telefon/fax: tel. 22 443 50 00 , fax. 22 443 50 40
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  Franciszka Klimczaka 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 40
  REGON: 15259663001540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Rycerstwa Polskiego wraz z połączeniem z ul. Kieślowskiego. 2. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: 45 23 31 40 – 2 – Roboty drogowe 3. Zakres przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją przedmiotu zamówienia (projekty, STWiOR) oraz wzorem umowy, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje: I. CZĘŚĆ DROGOWA 1. Przedmiot i cel inwestycji Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg wewnętrznych oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 9KDD i 10KDD (ul. Rycerstwa Polskiego) zlokalizowanych w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa. Przedmiotowe drogi łączyć się będą z istniejącymi drogami wewnętrznymi będącymi pod zarządem Dzielnicy Wilanów – ul. Rycerstwa Polskiego oraz kontynuacją drogi 9KDD. Zakres inwestycji obejmuje jezdnię, wjazdy, chodniki, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, wykonanie elementów małej architektury. Pas drogowy w którym realizowana jest inwestycja zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma szerokość 15m dla drogi 10KDD oraz 27m dla drogi 9KDD. Celem inwestycji jest wykonanie pełnowartościowych dróg wewnętrznych, co zapewni prawidłową obsługę komunikacyjną przyległych zabudowań mieszkalnych (istniejących i projektowanych). Po oddaniu inwestycji do użytkowania powstanie jedna droga wewnętrzna (ul. Rycerstwa Polskiego), która docelowo będzie drogą wewnętrzną pod zarządem Dzielnicy Wilanów. Inwestycja wykonywana jest w ramach zadania polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą. Projektowane drogi stanowić będą dojazd do tych budynków. Całość inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów Przedpola Pałacu Wilanowskiego zatwierdzonego przez Radę m. st. Warszawy uchwałą nr XXXV/199/92 z dnia 28.09.1992 r. 2. Stan istniejący W stanie istniejącym na odcinku projektowanej drogi brak jest zabudowań oraz infrastruktury technicznej. Teren porośnięty jest trawą z punktowymi krzewami oraz drzewami. Projektowane drogi włączać się będą w istniejące drogi wewnętrzne, tj. ul. Rycerstwa Polskiego oraz od strony północno-zachodniej drogę bez nazwy. Przyległe drogi, a także zabudowania wyniesione są w stosunku do terenu objętego inwestycją około 1m. Podstawowe parametry przyległych dróg wewnętrznych:  jezdnia z kostki betonowej szerokości 6m,  chodniki z kostki betonowe szerokości od 2m do 5m,  zatoki parkingowe z kostki betonowej oraz częściowo z płyt ażurowych (prostopadłe 5m oraz równoległe 2,5m). Na terenie objętym inwestycją brak jest urządzeń infrastruktury technicznej. Infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, oświetlenia, sieci kanalizacyjnej zlokalizowana jest w przyległych pasach drogowych dróg wewnętrznych. W związku z budową układu drogowego nie będzie konieczności przebudowy żadnej z przyległych sieci. 4. Warunki gruntowo – wodne Teren pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie Niecki Warszawskiej wypełnionej osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. Dla tego opracowania znaczenie mają jedynie utwory czwartorzędowe reprezentowane przez piaski wodnolodowcowe leżące pod nasypami. Podłoże budowlane na udokumentowanym terenie do głębokości wykonanych wierceń podzielono można rozróżnić w postaci następujących warstw: o Warstwa I – nasyp organiczny o miąższości od 0,6m do 1m, o Warstwa II – utwory piaszczyste wodnolodowcowe średnio zagęszczone w postaci piasków grubych i średnich, Id=0,6 zalegające jako przewarstwienia warstwy III na głębokości od 3m i miąższości od 0,3m do 0,6m, o Warstwa III – utwory piaszczyste wodnolodowcowe średnio zagęszczone w postaci piasków drobnych o Id=0,6 i Id=0,45-0,5, zalegające bezpośrednio pod wierzchnią warstwą nasypu organicznego o miąższości aż do głębokości odwiertów wykonanych na 6m, o Warstwa IV - Utwory morenowe w postaci glin w stanie twardoplastycznym Il=0,2 jako punktowe przewarstwienie pod warstwą I o miąższości 0,3m Poziom wód gruntowych występuje w postaci swobodnego zwierciadła na głębokości 2,2 2,3 m ppt. Zgodnie z opinią należy liczyć się ze zmianami poziomu wody gruntowej +0,5 0,7m w stosunku do opisanego powyżej stanu. Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste. W oparciu o wykonane badania geotechniczne podłoże zostało zakwalifikowane do grupy nośności G1. Rozwiązania projektowe 4.1. Parametry techniczne projektowanych dróg wewnętrznych  Klasyfikacja drogi: droga wewnętrzna w docelowym zarządzie Dzielnicy Wilanów,  Kategoria drogi: droga dojazdowa (D),  Kategoria ruchu: KR2,  Szerokość linii rozgraniczających: 15m dla drogi 10KDD i 27m dla drogi 9KDD,  Szerokość jezdni na prostej: od 5m do 6,0m,  Szerokość chodnika: min. 2m,  Zatoki parkingowe równoległe: szer. 2,5m,  Zatoki parkingowe prostopadłe: szer. 5m,  Przekrój uliczny w krawężnikach o spadku daszkowym 2%,  Zjazdy do posesji: szerokość nie większa niż szerokość jezdni,  Całkowita długość ulicy: ~150m. 4.2. Zakres robót Projekt budowy dróg 10KDD i 9KDD obejmuje:  przygotowanie terenu w tym zdjęcie wierzchniej warstwy gruntów organicznych,  rozbiórkę istniejących nawierzchni dróg na styku z nowoprojektowanymi drogami w celu prawidłowego wykonania połączeń,  budowę nowego oświetlenia ulicy podłączonego do oświetlenia istniejącego w ul. Rycerstwa Polskiego i drodze wewnętrznej bez nazwy,  budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia całej nowoprojektowanej ulicy,  budowę nawierzchni nowoprojektowanej ulicy: jezdnia, wjazdy, zatoki parkingowe, chodniki,  budowę włączeń w drogi istniejące,  uporządkowanie terenu wraz z założeniem trawników i wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów,  wykonanie elementów małej architektury (leżaki, stoliki betonowe). Konstrukcja nawierzchni drogowych Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni dla podłoża G1: JEZDNIA na odcinku prostym:  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55, grub. 4 cm,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 22W PMB 35/50, grub. 8 cm,  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN S 06102, grub. 25cm (układane i zagęszczane warstwami),  warstwa pospółki, grub. 15cm, JEZDNIA na odcinku wyniesionym (przejścia dla pieszych, łuk):  kostka betonowa koloru czerwonego, prostokątna 10x20cm, grub. 8cm,  podsypka cementowo-piaskowa, grub. 4cm,  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN S 06102, grub. 25cm (układane i zagęszczane warstwami),,  warstwa pospółki, grub. 20cm, CHODNIKI:  płyty betonowe 50x50x7cm, jasnoszare,  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 4cm,  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN S 06102, grub. 15 cm (układane i zagęszczane warstwami),  warstwa pospółki, grub. 10cm, ZJAZDY:  kostka betonowa koloru ciemnoszarego, prostokątna 10x20cm, grub.8cm,  podsypka cementowo –piaskowa 1:4, grub. 4cm,  podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN S 06102, grub. 25 cm (układane i zagęszczane warstwami),  warstwa pospółki, grub. 15cm. Nowobudowana jezdnia obramowana będzie wystającymi krawężnikami betonowymi 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15 z oporem. W rejonie zjazdów oraz na wysokości projektowanego łuku krawężniki będą obniżone. Na długości przejść dla pieszych ułożone zostaną obniżone krawężniki 30x30cm na podsypce cementowej i ławie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie zjazdów krawężnikami betonowymi wtopionymi 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej C12/15 z oporem. Obramowanie chodników obrzeżami betonowymi grub.6cm. W rejonie przejść dla pieszych zastosowane zostaną elementy ostrzegawcze dla osób niewidomych, tzn. płyty betonowe 25x25x7cm z wypustkami (kolor biały) oraz płyty betonowe 25x25x7cm z 4-rema elementami wypukłymi co 5cm (kolor biały). 4.3. Zieleń Działka w chwili obecnej jest porośnięta trawą z punktowymi nieuporządkowanymi krzewami oraz drzewami liściastymi. Teren przed przystąpieniem do wykonywania inwestycji należy uporządkować, tzn. dokonać niezbędnych wycinek zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W ramach inwestycji wykonane zostaną trawniki oraz nowe nasadzenia drzew oraz krzewów w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Projektowane nasadzenia drzew: 1. Acer platanoides 'Royal Red' - klon pospolity odmiana o purpurowych liściach, 2. Carpinus betulus 'Columnaris' - grab pospolity odmiana kolumnowa Pa (szczepiony na pniu), Projektowane nasadzenia krzewów: 3. Berberis thunbergii 'Green Carpet' - berberys Thunberga odm. 'Green Carpet', 4. Cotoneaster lucidus - irga lśniąca (żywopłot cięty). 4.4. Odwodnienie drogi Odwodnienie drogi zrealizowane będzie za pomocą wpustów deszczowych, a następnie system kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wody będzie Potok Służewiecki. 4.5. Oświetlenie drogi Projektowane drogi wewnętrzne zostaną w całości oświetlone. W tym celu wytyczona została trasa oświetlenia w której skład wchodzą słupy oświetleniowe z oprawami oraz linia kablowa. Projektowane oświetlenie będzie stanowić kontynuację istniejącej linii oświetleniowej na przyległych odcinkach dróg (ul. Rycerstwa Polskiego oraz droga wewnętrzna bez nazwy). Zastosowane słupy oświetleniowe i oprawy są identyczne jak istniejące. 4.6. Infrastruktura techniczna W ramach realizowanej inwestycji nie będzie konieczności przebudowy infrastruktury technicznej. Uzbrojenie podziemne zlokalizowane jest jedynie na odcinkach włączenia w istniejące odcinki dróg. W miejscach tych roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. Konieczne tam będzie dokonanie regulacji wysokościowej istniejących włazów/pokryw/zaworów. 5. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie Nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu inwestycji na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. Odpady powstałe w czasie robót należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. II. KANALIZACJA DESZCZOWA 1. Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje projekt budowy kanalizacji deszczowej dla możliwości odwodnienia budowanego odcinków ul. 9KDD i ul. 10KDD. Opracowanie kończy się na włączeniu kanalizacji deszczowej Ø300mm do projektowanego separatora substancji ropopochodnych DN2,0m wg oddzielnego opracowania. Całość ścieków deszczowych przewiduje się odprowadzać do separatora kanałami o średnicy zewnętrznej Dz325x6,9mm, umieszczonymi w jezdni i chodniku powyższych ulic. Projektowana budowa kanalizacji deszczowej znajduje się w granicach inwestycji. Pod względem administracyjnym teren inwestycji znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Wilanów. 2. Stan istniejący Brak odwodnienia na budowanych ulicach 9KDD i 10KDD. Na terenie objętym inwestycją brak jest urządzeń infrastruktury technicznej. Infrastruktura techniczna w postaci sieci elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, oświetlenia, sieci kanalizacyjnej zlokalizowana jest w przyległych pasach drogowych dróg wewnętrznych. W związku z budową układu drogowego nie będzie konieczności przebudowy żadnej z przyległych sieci 3. Warunki gruntowo-wodne Teren pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie Niecki Warszawskiej wypełnionej osadami trzeciorzędu i czwartorzędu. Dla tego opracowania znaczenie mają jedynie utwory czwartorzędowe reprezentowane przez piaski wodnolodowcowe leżące pod nasypami. Podłoże budowlane na udokumentowanym terenie do głębokości wykonanych wierceń podzielono można rozróżnić w postaci następujących warstw: o Warstwa I – nasyp organiczny o miąższości od 0,6m do 1m, o Warstwa II – utwory piaszczyste wodnolodowcowe średnio zagęszczone w postaci piasków grubych i średnich, Id=0,6 zalegające jako przewarstwienia warstwy III na głębokości od 3m i miąższości od 0,3m do 0,6m, o Warstwa III – utwory piaszczyste wodnolodowcowe średnio zagęszczone w postaci piasków drobnych o Id=0,6 i Id=0,45-0,5, zalegające bezpośrednio pod wierzchnią warstwą nasypu organicznego o miąższości aż do głębokości odwiertów wykonanych na 6m, o Warstwa IV - Utwory morenowe w postaci glin w stanie twardoplastycznym Il=0,2 jako punktowe przewarstwienie pod warstwą I o miąższości 0,3m Poziom wód gruntowych występuje w postaci swobodnego zwierciadła na głębokości 2,2 2,3 m ppt. Zgodnie z opinią należy liczyć się ze zmianami poziomu wody gruntowej +0,5 0,7m w stosunku do opisanego powyżej stanu. Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste. W oparciu o wykonane badania geotechniczne podłoże zostało zakwalifikowane do grupy nośności G1. a. Parametry techniczne odwodnienia ulicy i. Kanały/przykanaliki deszczowe - średnica/długość - Ø200(Dz220,5x5,3mm)/L=46,0m, - Ø300(Dz325,0x6,9mm)/L=93m, - spadek dna - i = 0,35%÷12,7%; - materiał podstawowy - GRP SN 10000N/m2 typu CFW-GRP; - zagłębienie dna - wg profili w m p.p.t. proj.; ii. Betonowe wpusty deszczowe z betonu min. C35/45 (9 sztuk) - średnica - DN500x50,0mm; - głębokość odejścia z wpustów z osadnikiem - wg profili; - materiał podstawowy - beton min. C35/45, min. W-8, min. F-150; - głębokość całkowita - wg profili, osadnik min. 0.95m; - zwieńczenie wpustu – krata wpustowa typu ciężkiego D400 (600x400mm) żeliwna, w przypadku ścieku ulicznego dopuszcza się stosowanie kratki o wymiarach 300x500mm; iii. Betonowe studnie rewizyjne DN1,2m ) (5 sztuk) - średnica szachtu - DN1200x120-150mm, - materiał podstawowy - beton min. C35/45, min. W-8, min. F-150, - zagłębienie dna kinety - wg profili w m p.p.t. proj., - stopnie złazowe wg PN-EN 13101:2005 moc. co 30 cm lub zint. drabinka zejściowa; - właz z wypełnieniem betonowym przykręcany lub żeliwny ryglowany przeciwko kradzieży; III. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 2.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oświetlenia ulicznego w rejonie budowanych dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 9KDD i 10KDD (ul. Rycerstwa Polskiego) w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawa. 2.2. Zakres opracowania Projekt budowy oświetlenia ulicznego obejmuje:  montaż słupów oświetleniowych,  montaż opraw oświetleniowych,  ułożenie rur ochronnych,  ułożenie kabli oświetleniowych,  demontaż kabla oświetleniowego. 2.3. Cel opracowania Celem opracowania jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych. 1. Rozwiązania techniczne 3.1. Opis stanu istniejącego W rejonie budowanych dróg (zgodnie z warunkami ZDM) należy zdemontować istniejącą linię kablową oświetlenia biegnąca pomiędzy latarniami nr 87500 i 87501 i przekazać ją do magazynu ZDM. 3.2. Klasyfikacja obiektów i określenie wymagań oświetleniowych. Oświetlenie w rejonie budowanej drogi dojazdowej zostało zaprojektowane w oparciu o racjonalne wymagania i zalecenia dotyczące właściwego oświetlenia dróg i ulic, opracowane przez Polski Komitet Oświetleniowy oraz Normę PKN-CEN/TR 13201-1. Budowana droga posiada następujące parametry oświetleniowe: • jezdnia:  klasa oświetlenia CE4;  natężenie oświetlenia średnie jezdni (eksploatacyjne minimum) 10 [lx];  równomierność natężenia oświetlenia całkowita (minimum) 0,4; • miejsca postojowe  klasa oświetlenia S3;  natężenie oświetlenia średnie jezdni (eksploatacyjne minimum) 7,5 [lx];  natężenie oświetlenia minimalne jezdni (eksploatacyjne) 1,5 [lx]; • chodnik  klasa oświetlenia S4;  natężenie oświetlenia średnie jezdni (eksploatacyjne minimum) 5 [lx];  natężenie oświetlenia minimalne jezdni (eksploatacyjne) 1 [lx];  Obliczenie parametrów fotometrycznych oświetlenia wykonano przy pomocy programu obliczeniowego DIALux. 3.3. Asortyment projektowanych urządzeń.  słupy oświetleniowe stylizowane, stalowe, okrągłe, posadowione na fundamencie prefabrykowanym, o wysokości 9 m, ocynkowane ogniowo obustronnie, z wysięgnikiem stylizowanym, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005,  oprawy oświetleniowe uliczne stylizowane posiadające źródła światła wysokoprężne sodowe mocy 70W, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005,  tabliczki bezpiecznikowe słupowe przystosowane do podłączenia trzech kabli o przekroju do 25 mm2,  kabel elektroenergetyczny YKYżo 5x16/1kV,  przewód elektroenergetyczny YLY 3x2,5/1kV,  rury ochronne typu RHDPE 110 i RDHPEk-S 110. Lokalizację projektowanych urządzeń pokazano na planie sytuacyjnym. 3.4. Oprawy oświetleniowe uliczne Obliczenia fotometryczne wykonano dla oprawy typu Albany Midi 70 W. Parametry techniczne zastosowanej oprawy:  Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)  Materiał korpusu – wysokociśnieniowy odlew aluminium, malowane proszkowo w kolorze RAL 9005,  Materiał klosza – poliwęglan stabilizowany na oddziaływanie promieni UV,  Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08  Szczelność komory optycznej – IP66  Szczelność komory elektrycznej – IP44  Montaż na wysięgniku,  Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz  Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 80W  Ochrona przed przepięciami – 10kV  Zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy.  Klasa ochronności elektrycznej: I  Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane parametry, np. ENEC  Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C  Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009  Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogólnodostępnym programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych  W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe  Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego. 3.5. Zasilanie oświetlenia Zgodnie z wydanymi warunkami prze ZDM, projektowane oświetlenie zostanie dołączone do istniejącego oświetlenia (pomiędzy latarnie 87500 i 87501) zasilanego z szafy oświetleniowej przy ul. Kieślowskiego (obwód 3). 3.6. Układanie kabli niskiego napięcia Kable elektroenergetyczne nN należy układana głębokości:  w ziemi - 0,70m,  pod chodnikami – 0,50m,  pod jezdniami i dojazdami do budynków – 1,0m. Kable należy układać w rurach ochronnych na warstwie piasku o grubości 10cm linią falistą z zachowaniem dopuszczalnego promienia gięcia, zasypać 10cm warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą gruntu rodzimego, a następnie przykryć folią PCV z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, o szerokości odpowiedniej do ilości kabli w ciągu. Odległość między kablami w ciągach wielokablowych - 15cm. Kable wyposażyć w oznaczniki wykonane w sposób trwały w odstępach nie większych niż 1 m. Kable nN w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami podziemnymi - sieci technologiczne, woda, ciepło, kanalizacja teletechniczna, sieć gazowa itp. należy dobezpieczyć rurami typu RHDPEk-S 110, zachowując odpowiednie, wymagane normą odległości od krzyżowanych urządzeń. Przy przejściach pod jezdniami oraz dojazdami do posesji kable nN należy układać w przepustach z rur typu RHDPE 110. W miejscu przejścia kabla pod projektowaną jezdnią i dojazdami do budynków należy układać w rurze ochronnej RHDPE 110. W pozostałych przypadkach kable należy chronić rurami RHDPEk-S 110. Końce rur należy uszczelnić przed wilgocią lub zamuleniem za pomocą mas, taśm lub rur termokurczliwych. Uszczelnienia muszą być odpornych na warunki środowiskowe. Na końcówki kabli wprowadzanych do złącza i słupów oświetleniowych należy założyć oznaczniki faz. Po wykonaniu prac kablowych teren należy uporządkować (odtworzyć nawierzchnie). 3.7. Instalacja uziemienia Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia, dla prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych w warunkach normalnych oraz dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w warunkach zakłóceniowych, musza być wyposażone w uziemienie robocze. Uziemienie robocze należy wykonać:  na końcu każdej linii i na końcu każdego odgałęzienia,  wzdłuż trasy linii tak, aby długość przewodu ochronnego pomiędzy uziemieniem roboczym nie była większa niż 500 m. Rezystancja uziemienia roboczego słupów oświetleniowych nie powinna przekraczać 10 . Jako uziomy należy stosować uziomy sztuczne pionowe lub taśmowe. 3.8. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. Zastosowano poziom napięcia 3x230/400V, 50Hz oraz układ sieciowy TN-S po stronie sieci odbiorczych. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto zgodnie z normą N SEP-E-001:  system uziemień i połączeń wyrównawczych,  ochrona przez szybkie wyłączenie zasilania,  ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w układzie TN (zerowanie). Uziomy i połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z normą N SEP-E-001. Uziemienie słupów stanowi ochronę od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. Zaciski ochronne we wszystkich słupach oświetleniowych należy podłączyć trwale (zacisk śrubowy) do przewodu ochronnego. Zachować ciągłość uziemień i połączeń. 3.9. Ochrona antykorozyjna. Do zawieszenia opraw oświetleniowych zastosowano słupy stalowe ocynkowane ogniowo obustronnie, pomalowane proszkowo w kolorze RAL 9005. Części podziemne tj. fundamenty prefabrykowane zabezpieczyć przed wilgocią i wodą preparatem bazie masy bitumicznej np. Abizol. Słupy do wysokości 400 mm powyżej poziomu gruntu należy dodatkowo zabezpieczyć powłoką z elastomerem poliuretanowym odporną na uszkodzenia mechaniczne. Uwaga: - Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Wykonawca dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana zostanie nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, produktów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, produktów, urządzeń, itp. równoważnych. - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wraz z ofertą wykaz materiałów, produktów i urządzeń równoważnych, jakich użyje do realizacji przedmiotowego zadania. - Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują na rysunkach, w opisach itp. (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowania oczekiwań jakościowych Zamawiającego. 4. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej 1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej. 2. Prace ogólnobudowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – to wszystkie czynności przy przebudowie ulicy określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie budowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób, o których mowa powyżej. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 2 dni robocze przedstawi oświadczenie o zatrudnieniu osób, o których mowa powyżej oraz oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę, celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną