Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 56 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka
 • Telefon/fax: tel. 22 443 50 00 , fax. 22 443 50 40
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  Franciszka Klimczaka 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 40
  REGON: 15259663001540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placu zabaw Przedszkola nr 56 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres niniejszego zamówienia obejmuje realizację etapu II przebudowy placu zabaw Przedszkola nr 56, zlokalizowanego przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. Przedmiot zamówienia określa: dokumentacja przedmiotu zamówienia (projekt, STWiORB) – w zakresie dotyczącym etapu II, stanowiąca Załącznik nr 6 do SIWZ; opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ; opis przedmiotu zamówienia – wykaz materiałów i urządzeń, stanowiący Załącznik nr 5A do SIWZ; opis przedmiotu zamówienia – plan sytuacyjny, stanowiący Załącznik nr 5B do SIWZ; oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Zakres etapu II przebudowy placu zabaw Przedszkola nr 56 w Warszawie obejmuje realizację części robót budowlanych wskazanych w dokumentacji przedmiotu zamówienia (projekt, STWiORB), stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. Etap II przebudowy placu zabaw Przedszkola nr 56 obejmuje wyłącznie: I. dostawę i montaż nw. urządzeń, numeracja zgodnie z projektem zagospodarowania terenu: 6. trampolina naziemna okrągła, 8. karuzela spodek – wirująca miska, 10. piaskownica w kształcie łodzi, 13. domek ze wspinaczką, 14. duży zestaw sprawnościowy (zgodnie z Załącznikiem 5A do SIWZ), UWAGA W zakresie pozycji 14 wiążący jest opis urządzenia zamieszczony w Załączniku nr 5A do SIWZ, pozycja 1 – „Duży zestaw sprawnościowy”. Wskazany w projekcie architektoniczno-budowlanym w pkt 3.8, ppkt 14 (str. 28-30 projektu) – Duży zestaw sprawnościowy – zestaw sprawnościowy II zastąpiono zestawem opisanym w Załączniku nr 5A do SIWZ w pozycji 1. 15. linarium piramida, 16. duży zestaw dwa poziomy ze zjeżdżalnią, 17. karuzela obrotowa mała, 18. sprężynowiec obrotowy – karuzela sprężynowa, II. wykonanie nawierzchni amortyzującej piaskowej z atestem PZH o wysokości 30 cm – 23 m2; III. wykonanie podbudowy mineralnej z kruszywa naturalnego – 240 m2, składającej się z: - gruntu, - piasku sortowanego frakcji 0-2mm - 10 cm, - kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5mm - 15 cm, - kruszywa frakcji 0-4mm – 3-5 cm; IV. wykonanie obrzeży (6x20x100 cm) – 68 mb; V. wykonanie nawierzchni amortyzującej poliuretanowej bezspoinowej o grubości dostosowanej do WSU urządzeń zabawowych – 240 m2. VI. wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 424 m2 (miejsce siewu zostanie wskazane podczas prac wykończeniowych). Prace należy wykonać zgodnie z uzgodnioną przez Zamawiającego załączoną do SIWZ dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. W zakresie norm, jakie winny spełniać urządzenia zabawowe, wiążące są wskazania Zamawiającego określone w Załączniku nr 5A do SIWZ. Wykonawca po zakończeniu inwestycji wraz z dokumentacją powykonawczą przekaże Zamawiającemu: a. certyfikat PZH dla klejów, granulatów SBR oraz EPDM, piasku zakresie ilościowym dla wykonywanego zadania, b. raport z badań na zawartość metali i skład chemiczny granulatów SBR oraz EPDM, c. raport z badań dotyczących klasy palności granulatu EPDM, d. karty techniczne urządzeń zabawowych, e. atesty i certyfikaty, f. inwentaryzację geodezyjną. Ogólne wymagania dla wykonania robót budowlanych i montażu urządzeń zabawowych: a. Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia zabawowe (rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium dodatkowe w niniejszym postępowaniu), w przypadku gdy gwarancja producenta na zamontowane urządzenia zabawowe lub ich części jest dłuższa, to obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta. (Nie później niż w dniu odbiorów końcowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty gwarancyjne wystawione przez producenta urządzeń zabawowych); b. powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów; c. powinny być zgodne z aktualnymi na dzień przetargu normami oraz wymogami i przepisami prawa państw członkowskich UE oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz spełniać dodatkowe wymagania bezpieczeństwa jeżeli takie są wymagane; • PN - EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. oraz PN EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. • PN-EN 1177: 2018 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. d. powinny być rozmieszczone na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw; (załącznik nr 2 Plan sytuacyjny Rozmieszczenie urządzeń zabawowych w na placu zabaw Przedszkola nr 56 etap II) e. Zamawiający dopuszcza różnice w wymiarach urządzeń zabawowych do +/-5 % f. Stylistyką oraz kolorystyką zabawki powinny być spójne i nie odbiegać od zabawek zainstalowanych w I etapie. g. wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji Zamawiający udostępni pobór energii elektrycznej i wody. Uwaga: - Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. – Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane w tym zastosowane urządzenia zabawowe, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz robót, urządzeń zabawowych i materiałów równoważnych jakich użyje do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz wykazać, że oferowane roboty budowlane, urządzenia, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca oferując przedmiot równoważny w stosunku do opisanego w specyfikacji, zobowiązany jest zachować równoważność w zakresie cech użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ, przy czym wymiary zaoferowanych urządzeń zabawowych muszą odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ z uwzględnieniem wskazanej +/- 5% tolerancji wymiarowej. Zamawiający określił parametry równoważności urządzeń zabawowych w Załączniku nr 11 do SIWZ. W przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty karty katalogowe tych urządzeń wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 11 do SIWZ. Karta katalogowa winna zawierać rysunek, zdjęcie oferowanego urządzenia, parametry techniczne, dane producenta). - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych. - Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w opisie przedmiotu zamówienia (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań funkcjonalnych i jakościowych Zamawiającego. - Zamieszczone w dokumentacji przedmiotu zamówienia i opisie przedmiotu zamówienia rysunki, zdjęcia urządzeń zabawowych mają na celu przybliżyć Wykonawcom wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń (kształt, wzornictwo, ogólny wygląd). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do prezentowanych na rysunkach, zdjęciach. Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia rysunki, zdjęcia stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla Wykonawcy mający oddać kształty, wzornictwo i ogólny wygląd zamawianych urządzeń. B. Termin wykonania zamówienia Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 30.06.2020 r. Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy rozumie się zakończenie realizacji wszystkich robót budowlanych i zgłoszenie gotowości do odbioru C. Klauzule społeczne a. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty będą wykonywane, przez cały okres ich trwania, przez osoby zatrudnione, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy. b. Roboty których dotyczy wymóg zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę to wszystkie czynności wykonywane bezpośrednio na terenie przedszkola, polegające na pracach przy budowie placu zabaw. c. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie imię i nazwisko oraz liczbę osób, które wykonywały te czynności oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. d. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 3. e. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. f. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, Zamawiający wezwie co najwyżej dwukrotnie Wykonawcę do złożenia przedmiotowych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4. Każdorazowe uchylenie się Wykonawcy od złożenia przedmiotowych oświadczeń o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4 podlega karze umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 6. g. W przypadku, gdy Wykonawca dwukrotnie wezwany w trybie ust. 6 uchyli się od złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. D. Gwarancja Na wykonane roboty budowlano-montażowe zrealizowane w ramach niniejszej umowy oraz Wyroby wbudowane lub zamontowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku gdy gwarancja producenta na zamontowane urządzenia zabawowe lub ich części jest dłuższa niż gwarancja Wykonawcy, to obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną