Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 4D

Centralne Biuro Antykorupcyjne ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Telefon/fax: tel. 22 437 13 00 , fax. 22 437 13 90
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralne Biuro Antykorupcyjne
  Al. Ujazdowskie 9
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 437 13 00, fax. 22 437 13 90
  REGON: 14061045400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: służba specjalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 4D
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku stołówki na funkcję biurową z przeznaczeniem na siedzibę Delegatury CBA przy ul. Żołnierskiej 4D w Szczecinie (działki przed podziałem nr 1/2 z obrębu nr 2057, po podziale 65/3 i 64/9 z obrębu nr 2057). W ramach zadania przewidziano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania niektórych, pomieszczeń piwnic, parteru, piętra i częściowe wykorzystanie nieużytkowego poddasza. W piwnicy powstaną dwa pomieszczenia techniczne, magazyn i pomieszczenie porządkowe. Na parterze przewidziano lokalizację siedmiu pokoi biurowych i pomieszczenia socjalnego, na piętrze pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia porządkowego. Na poddaszu zlokalizowano salę odpraw, pokój socjalny i pomieszczenia sanitarne. Dodatkowo zostanie zamontowany dźwig osobowy, umożliwiający łatwe i wygodne przemieszczanie się z poziomu piwnic do poziomu poddasza (również osobom niepełnosprawnym). Z uwagi na istniejący układ konstrukcyjny budynku i wynikające kolizje z posadowieniem szybu windowego, zastosowano dźwig z zaniżonym podszybiem wynoszącym 45cm. W związku z tym należy uzyskać odstępstwo dotyczące głębokości podszybia. W ramach robót w branży sanitarnej przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w obiekcie:  instalacji wod-kan,  instalacji c.o.,  instalacjiklimatyzacji,  instalacji wentylacji mechanicznej. W ramach robót w branży elektrycznej przedmiot zamówienia obejmuje:  budowę wewnętrznych linii zasilających (WLZ),  rozbudowę rozdzielnicy głównej i rozdzielnic piętrowych,  budowę nowych rozdzielnic piętrowych I rozbudowę rozdzielnic komputerowych,  instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,  instalację gniazd ogólnych i gniazd komputerowych DATA,  instalację zasilania urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i urządzeń niskoprądowych,  instalację połączeń wyrównawczych,  ochronę przeciwporażeniową, W ramach robót w branży teletechnicznej przedmiot zamówienia obejmuje:  budowę instalacji sieci strukturalnej LAN,  rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru (SSP),  budowę systemu wideodomofonowego. Przedmiot zamówienia stanowi również przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w obrębie kondygnacji piwnicy. Planowana przebudowa obiektu Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego obejmuje także niezbędne prace towarzyszące z wykorzystaniem materiałów Wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym – Projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Podane informacje mają charakter poglądowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który zostanie przekazana wykonawcom spełniającym warunki udziału w prowadzonym postępowaniu i zakwalifikowanym do następnego etapu postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną