Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji obiektów mostowych m.st. Warszawy oraz iluminacji ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 228 909 211
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120
  00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 228 909 211
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji obiektów mostowych m.st. Warszawy oraz iluminacji ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji obiektów mostowych m.st. Warszawy oraz iluminacji ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia (Rozdział V SIWZ) Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną