Prace wykończeniowe w 14 lokalach mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 15 oraz Nowaka 2

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Telefon/fax: tel. (89)5363100 , fax. (89)5363180
 • Data zamieszczenia: 2020-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  ul. Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (89)5363100, fax. (89)5363180
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace wykończeniowe w 14 lokalach mieszkalnych w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 15 oraz Nowaka 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu robót wykończeniowych budowlanych, sanitarnych i elektrycznych w 14 lokalach mieszkalnych znajdujących się w Olsztynie przy ul. Kasprzaka 15 ( 4 lokale) oraz Nowaka 2 (10 lokali), z materiałów i przy użyciu narzędzi i sprzętu Wykonawcy, zgodnie z założeniami do kosztorysowania, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami robót (element pomocniczy), sztuką budowlaną oraz specyfikacjami wykonania poszczególnych robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Przedmiotowe lokale mieszkalne nadają się do wykonania prac wykończeniowych – występują w stanie „deweloperskim”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ, tj. w: 1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) założeniach wyjściowych do kosztorysowania; 3) opisie przedmiotu zamówienia; 4) przedmiarach robót (element pomocniczy); 5) Istotnych Postanowieniach Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną