Prace remontowe w Placówkach Terenowych KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska
 • Telefon/fax: tel. 228 103 006 , fax. 228 104 688
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 103 006, fax. 228 104 688
  REGON: 12513262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace remontowe w Placówkach Terenowych KRUS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie: 1.1 dla części 1 zamówienia – malowanie elewacji budynku, naprawa ogrodzenia oraz malowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniach biurowych wraz z wymianą wykładziny dywanowej w Placówce Terenowej KRUS w Białobrzegach przy ul. Szkolnej 5. 1.2 dla części 2 zamówienia – malowanie elewacji budynku oraz remont podjazdu dla niepełnosprawnych, uzupełnianie i malowanie ścian oraz sufitów w pomieszczeniach biurowych w Placówce Terenowej KRUS w Mławie przy ul. T. Kościuszki 3A. 1.3. dla części 3 zamówienia - malowanie elewacji budynku Placówki Terenowej KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Okrzei 3. 1.4. dla części 4 zamówienia – malowanie elewacji budynku i ogrodzenia oraz wymiana płytek na schodach zewnętrznych Placówki Terenowej KRUS w Sochaczewie przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 1A. 1.5 dla części 5 zamówienia – uzupełnianie i malowanie ścian oraz sufitów w kotłowni, malowanie elewacji budynku, wykonanie obróbek blacharskich na budynku oraz wymiana okładzin tarasu i schodów zewnętrznych w Placówce Terenowej KRUS w Przysusze przy ul. Radomskiej 21. 2. Prace należy zrealizować zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( zwaną dalej w skrócie STWiORB). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera STWiORB jak i przedmiar robót – stanowiące załączniki do SIWZ w oddzielnych plikach. 4. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest STWiORB. 5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie najpóźniej 2 dni przed przystąpieniem do robót do zabezpieczenia terenu ( lub jego wyodrębnionych fragmentów, na których prowadzone są roboty) i ustawienia tablic informacyjnych. 6. Zastosowane przez Zamawiającego w przedmiarze robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji (załączonej do SIWZ), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji Zamawiającego, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w SIWZ, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego sprzętu oraz opisu jego właściwości technicznych i funkcjonalnych (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). 7. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym terminu jej przeprowadzenia. 8. Realizacja robót będzie odbywała się przy czynnym obiekcie Placówek nie powodując przerwy w pracy i obsłudze interesantów KRUS. 9. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 10. Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 11. Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie robót budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace konstrukcyjne, montażowe i porządkowe były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przynajmniej 5 osób, przy czym łączny wymiar czasu pracy rzeczonych pracowników ma odpowiadać pięciu pełnym etatom. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną