Pilotaż rozwiązania grupowania kwalifikacji wraz z grupowaniem kwalifikacji

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 17823500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pilotaż rozwiązania grupowania kwalifikacji wraz z grupowaniem kwalifikacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę 3 pilotaży i przedstawienie rekomendacji najlepszych metod grupowania kwalifikacji zapisanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji wraz z przygotowaniem rozwiązania (aplikacji, systemu lub programu) pozwalającego na efektywną realizację tego zadania. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce, na podstawie przepisów ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK). ZRK jest rejestrem jawnym, a informacje o kwalifikacjach w nim gromadzone są powszechnie dostępne za pośrednictwem portalu internetowego. Kwalifikacja to grupa zestawów efektów uczenia się wraz z opisem, zgodna z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawnioną instytucję certyfikującą (IC). Przez „dokonywanie grupowania” rozumie się dwa rodzaje czynności: a) określenie podobieństwa treściowego między kwalifikacjami (czyli na podstawie informacji dostępnych w ZRK, tj. wewnętrznych charakterystyk kwalifikacji, wraz z ewentualnym wykorzystaniem zasobów semantycznych, np. Wordnet), pozwalające na zdefiniowanie grup kwalifikacji podobnych treściowo, oraz b) przypisywanie kwalifikacji do grup przez odnoszenie do wybranych klasyfikacji, np. zawodów (KZiS), branż (PKD), celów kształcenia (Bloom), czasowników operacyjnych, kategorii określonych lub dających się wyodrębnić poprzez zasoby semantyczne i ontologie formalne, (np. WordNet, SUMO, BabelNet, Wikipedia). Na potrzeby przeprowadzenia grupowania oraz ich pilotaży musi powstać aplikacja (aplikacja webowa, umożliwiająca założenie konta i logowanie) pozwalająca m.in. na: a) wykorzystanie metod przetwarzania języka naturalnego oraz szeroko pojęte narzędzia sztucznej inteligencji (algorytmy, uczenie maszynowe, uczenie głębokie) na zbiorach tekstowych b) wybór opcji konfiguracyjnych (m.in. dobór cech i modelu języka, miary podobieństwa, algorytmu grupującego, metod wizualizacji rezultatów) c) wielokrotne powtórzenie czynności grupowania (w odniesieniu do nowo włączanych kwalifikacji do ZRK czy całego korpusu tekstów zaktualizowanego o nowe elementy), d) aktualizowanie istniejącego grupowania o nowo włączaną kwalifikację w taki sposób, żeby określić przynależność nowego elementu do odpowiedniej grupy bez naruszania istniejącego przyporządkowania, e) porównywanie zarówno całych tekstów, jak i ich elementów: aplikacja ma umożliwiać wybór elementów tekstu, których treść będzie podlegała porównaniu, czyli podział i strukturyzację dokumentów oraz porównywanie ich tylko pod kątem treści wybranego elementu struktury. Elementami takimi mogą być wybrane przez użytkownika akapity, a w wypadku kwalifikacji: co najmniej syntetyczne charakterystyki, grupy docelowe, zestawy efektów uczenia się i efekty uczenia się – oraz inne uzgodnione z Zamawiającym. Celem zamówienia jest pilotaż 3 różnych metod grupowania kwalifikacji oraz stworzenie rozwiązania umożliwiającego realizację pilotażu, w tym: ocenę różnych metod grupowania. Działania te wpisują się w plan modernizacji ZRK. Grupowania pozwolą na realizację dalszych działań przewidzianych w projekcie, w tym w szczególności na przygotowanie trzech aplikacji roboczo nazwanych „Ścieżkami rozwoju” oraz „Kompasem” (w dwóch wersjach: ogólnej oraz dla szkolnictwa branżowego), które mają na celu pomóc zainteresowanym w wyborze ścieżki kształcenia i wybór kwalifikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną