Organizacja i obsługa przedsięwzięć edukacyjnych

Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-922 Warszawa, ul. Wawelska
 • Telefon/fax: tel. 0-22 57-92-523 , fax. 0-22 57-92-524
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Środowiska , Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wawelska
  00-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 57-92-523, fax. 0-22 57-92-524
  REGON: 10648580000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.mos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i obsługa przedsięwzięć edukacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa przedsięwzięć edukacyjnych. Przewiduje się udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia będą usługi organizacji i obsługi przedsięwzięć edukacyjnych. Zamówienie będzie powtórzeniem usług określonych w wymogach dla zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79952000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną