Oprogramowanie UCAMx i Integr8tor lub równoważne wraz ze szkoleniem i subskrypcją

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-450 Warszawa, Ratuszowa
 • Telefon/fax: tel. (22) 590 73 42, 22 590 73 41 , fax. (22) 619 29 47
 • Data zamieszczenia: 2019-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
  Ratuszowa 11
  03-450 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 590 73 42, 22 590 73 41, fax. (22) 619 29 47
  REGON: 00003930900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.itr.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oprogramowanie UCAMx i Integr8tor lub równoważne wraz ze szkoleniem i subskrypcją
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest oprogramowanie UCAMx i Integr8tor lub równoważne wraz z licencją wieczystą (stałą) oraz szkoleniem i subskrypcją. Zakres zamówienia: Etap I: 1) Dostarczenie i instalacja programów UCAMx i Integr8tor wg szczegółowych wymagań określonych w Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2) Wraz z dostawą oprogramowania wymienionego w pkt 1 zamawiający wymaga licencji wieczystej (stałej) wraz roczną subskrypcją, tj. rocznym wsparcie technicznym oraz rocznym dostępem do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania. Etap II: Szkolenie z obsługi oprogramowania. Szczegółowe wymagania co do szkolenia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Etap III: Po okresie rocznej subskrypcji zamawiający wymaga 5-letniego wsparcia technicznego dla programu UCAMx oraz 5-letniego dostępu do bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania UCAMx. Miejscem dostawy oprogramowania jest siedziba zamawiającego, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dostawy) został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48323000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną