Opracowanie projektu wraz z wykonaniem 2 szt. Magistrali z przyłączeniem energetycznym umożliwiającym postój lodołamaczy przy północnym nabrzeżu portu zakładowego Zarządu Zlewni Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13 B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu wraz z wykonaniem 2 szt. Magistrali z przyłączeniem energetycznym umożliwiającym postój lodołamaczy przy północnym nabrzeżu portu zakładowego Zarządu Zlewni Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie projektu wraz z wykonaniem 2 szt. Magistrali z przyłączeniem energetycznym umożliwiającym postój lodołamaczy przy północnym nabrzeżu portu zakładowego Zarządu Zlewni Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku.Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu, zgodnie z obowiązującymi normami, dwóch sztuk trapu łączącego nabrzeże portu z dalbami cumowniczymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) tj. czynności demontażowych i montażowych wykonywanych metodą ręczną i mechaniczną w zakresie realizacji usługi pn. Projekt wraz z wykonaniem 2 szt. Magistrali z przyłączeniem energetycznym umożliwiającym postój lodołamaczy przy północnym nabrzeżu portu zakładowego Zarządu Zlewni Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50246000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną