Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż budynku Tarczowni oraz terenu przy budynku „Śnieżnika” na Strzelnicy nr 1 przy ul. Kocjana 70A

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-908 Warszawa, gen. Sylwestra Kaliskiego
 • Telefon/fax: tel. +48261837865, , fax. +48261839723
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48261837865, , fax. +48261839723
  REGON: 12122900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wat.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż budynku Tarczowni oraz terenu przy budynku „Śnieżnika” na Strzelnicy nr 1 przy ul. Kocjana 70A
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na drenaż budynku Tarczowni oraz terenu przy budynku „Śnieżnika” na Strzelnicy nr 1 przy ul. Kocjana 70A Zakres 1. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej terenu przed rozpoczęciem sporządzenia dokumentacji projektowej. 2. Pozyskanie mapy do celów projektowych. 3. Projekt przyłącza do sieci kanalizacyjnej (budynek należy przyłączyć do sieci kanalizacji deszczowej w jak najbliższej odległości od niego). 4. Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji deszczowej odwodnienia budynku Tarczowni z odprowadzeniem ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej. 5. Projekt przepompowni ścieków deszczowych wraz z projektem sterowania i zasilania elektrycznego. 6. Projekt wykonawczy izolacji poziomej w pom. piwnicznych pod całym budynkiem Tarczowni oraz projekt izolacji pionowej, po wykonaniu odkrywek fundamentów. 7. Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej opracowanej dla realizacji przedmiotowej inwestycji, wykonanej zgodnie z obowiązującym prawem i zakwalifikowaniem inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej oraz zasadami wiedzy inżynierskiej, dla zapewnienia prawidłowych rozwiązań projektowych. 8. Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień urzędowych i certyfikatów itp., wynikających z wykonywanej dokumentacji. 9. Geodezyjne wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej projektowanego przyłącza do kanalizacji oraz trasy odwodnienia wokół budynków i naniesienie danych projektowych na mapę do celów projektowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną