Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu muru oporowego na posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 10858407000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu muru oporowego na posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu muru oporowego na posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie, zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy oraz Zaleceniami konserwatorskimi z dnia 04.04.2018r. – załącznik nr 1 do SIWZ. 3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg założeń projektowo-kosztorysowych, stanowiących załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy: „ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 1. Dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie remontu muru oporowego na posesji przy ul. J. Dąbrowskiego 19 w Warszawie. Podstawowe dane o obiekcie: - Kubatura muru oporowego - 2,97 m3 - Powierzchnia zabudowana przez mur oporowy – 2,05 m2 Mur oporowy znajduje się na posesji przy ul. Dąbrowskiego 19. Mur zabezpiecza skarpę o wysokości 145cm i stanowi podparcie dla terenu podwórza nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 19 . Istniejący mur oporowy betonowy : o wymiarach długość l= 20,5m , wysokość h=1,45m i grubość gr=10cm , wykonany jest z bloczków betonowych 52 x 23 x 10cm, spoinowany, posadowiony jest na fundamencie betonowym. Z uwagi na nieodpowiedni jego stan techniczny (miejscowe pęknięcia na całej wysokości , odchylenie od pionu w części górnej muru), istniejący obiekt został zabezpieczony poprzez wykonanie podpór stalowych i drewnianych . Na części wyższej terenu posesji przy ul. Dąbrowskiego 19 w odległości ok.80cm od muru oporowego zlokalizowane jest ogrodzenie stalowe . Mur oporowy i ogrodzenie stalowe znajduje się na terenie układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Starego Mokotowa, ujętego w gminnej ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE Informacje i wytyczne szczegółowe • Projektant dokona inwentaryzacji i oceny stanu technicznego muru, • Projektant wykona projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, • Projektant wykona badania geotechniczne i sporządzi projekt zagospodarowania na aktualnej mapie do celów projektowych, • Projektant określi metody i technologię rozbiórki istniejącego muru oporowego , kolejność wykonywania robót rozbiórkowych, konieczne prace zabezpieczające, ogrodzenia stalowego, zieleni i zabezpieczenie terenu rozbiórki . • Projektant zaprojektuje kształt muru oporowego, przekroje, zbrojenie wynikające z obliczeń statycznych, uwzględni w projekcie odwodnienie muru, wykonanie izolacji, uporządkowanie terenu przylegającego do skarpy, odtworzenie terenów zielonych uszkodzonych w trakcie wykonywania robót, miejsca składowania materiałów w na terenie Dąbrowskiego 19 – dojazd na posesje od ulicy Dąbrowskiego, • Projektant określi sposób zabezpieczenia ludzi i mienia oraz terenu podczas wykonywania robót rozbiórkowych i budowlanych. Zakres opracowania dokumentacji projektowej: a) projekt budowlany i wykonawczy muru oporowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, b) inwentaryzacja stanu istniejącego obejmującą rzut, widoki, przekroje, c) informacja BIOZ, d) przedmiar robót i kosztorys inwestorski, e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, f) projekt organizacji robót i zabezpieczenia terenu. Forma opracowania dokumentacji projektowych: • DOKUMENTACJA PROJEKTOWA musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 462 z 2012 r.), oraz Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), • Przed przystąpieniem do bezpośrednich prac projektowych, w celu wyboru i akceptacji przez Zamawiającego, Projektant przedstawi Zamawiającemu propozycje wykonania prac z uwzględnieniem ekonomiczności rozwiązań ( jak najtańszych z możliwych, spełniających jednocześnie warunki techniczne i gwarantujących trwałość wykonanych robót), • Projekt budowlano-wykonawczy, powinien zawierać inwentaryzacje stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego i częścią graficzną inwentaryzacji ( rzuty, przekroje, widoki), część opisową projektowanego muru oporowego wraz z obliczeniami statycznymi, opis przyjętych rozwiązań wykonania robót, uzgodnienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, część graficzna winna obejmować rzuty, przekroje, elewacje, detale . Projekt budowlano-wykonawczy opracować należy w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z pełnymi uzgodnieniami. Rysunki należy wykonać z dokładnością przewidziana dla projektów wykonawczych w skali 1:50, detale w skali 1:20. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem „pdf”. • Przedmiar robót dla potrzeb sporządzenia kosztorysu ofertowego należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem ATH (NORMA). • Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej powinien być trwale oprawiony. • Dokumentacja nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych reklam. • Projektant zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, koniecznych do wykonania projektu, materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych np. mapy do celów projektowych, wykonanie badań geotechnicznych itp. Forma opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót: SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, nr 1129), w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej, wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany jest zapis w formacie z rozszerzeniem „doc”. ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE Forma opracowania kosztorysów inwestorskich: • KOSZTORYS INWESTORSKI należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, (za pomocą programu kosztorysowego „NORMA" na płycie CD) z rozszerzeniem ATH. Kosztorysy inwestorskie muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r.poz. 1389). • Kosztorys inwestorski wykonać na podstawie sporządzonego przedmiaru stanowiącego część dokumentacji projektowej, metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz normy zakładowe ZGN, a w przypadku braku w nich odpowiednich nakładów rzeczowych należy zastosować katalogi KNR-W wydane przez WACETOB. W przypadku braku odpowiednich pozycji również w tych katalogach (lub możliwości zastosowania analogii do nich) można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru i Kierownika DOM, • W kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów: - stawkę robocizny kosztorysowej R - jako średnią dla miasta Warszawy stawkę za jedną roboczogodzinę w danej branży publikowaną w wydawnictwach „SEKOCENBUD” BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. - ceny jednostkowe materiałów M - jako średnie wraz z kosztami zakupu ceny materiałów, publikowane w wydawnictwach „SEKOCENBUD" dla każdej branży Informacjach o cenach czynników produkcji RMS (IMB) wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, oraz ceny materiałów budowlanych opracowanych przez wydawnictwo SEKOCENBUD na zamówienie ZGN Mokotów. - ceny jednostkowe pracy sprzętu S - jako średnie dla miasta Warszawy ceny pracy sprzętu, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR „informacja o cenach czynników produkcji RMS lub IRS wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla każdej branży - wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w branży budowlanej, publikowany w wydawnictwach „SEKOCENBUD” BCR – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Koszty pośrednie Kp należy liczyć od (R + S),. - wskaźnik narzutu zysku Wz - jako średni dla miasta Warszawy wskaźnik w danej branży , publikowany w wydawnictwach „SEKOCENBUD" BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zysk Z należy liczyć od (R+S+Kp). Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia. Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć: zbiorcze zestawienie wartości cen materiałów wraz z kosztami zakupów, zestawienie wartości cen pracy sprzętu bez narzutów i zestawienie wartości robocizny bez narzutów. • Każdy egzemplarz kosztorysu inwestorskiego powinien być trwale oprawiony.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną