OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA „DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ BUDYNKU NR 25” WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO

Akademia Sztuki Wojennej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Sztuki Wojennej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela
 • Telefon/fax: tel. 261814085, , fax. 261813217
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki Wojennej
  al. Gen. A. Chruściela 103
  00-910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261814085, , fax. 261813217
  REGON: 01157424400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.akademia.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA „DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ BUDYNKU NR 25” WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej budynku nr 25”, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera – Załącznik 1a do siwz – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 7 do siwz – Wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną