Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska
 • Telefon/fax: tel. 22 318 60 00 , fax. 22 318 63 41
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  ul. Stępińska 19/25
  00-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 318 60 00, fax. 22 318 63 41
  REGON: 11026815000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru, załadunku, wywozu i utylizacji odpa-dów medycznych o kodach określonych w katalogu zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923): a) 18 01 01 – części ciała i organy, b) 18 01 02 – pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania, c) 18 01 03 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, d) 18 01 06 – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, e) 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych odpady medyczne określone w SIWZ 180101-180103 200 000 kg opakowania zawierajace pozostałosci substancji niebezpiecznych 150110 10 kg odczynniki chemiczne 180106 10 000 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną