Obsługa maksymalnie 107 szkoleń jednodniowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 0-22 542 20 00 , fax. 0-22 698 31 57
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  ul. Jagiellońska 74
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 542 20 00, fax. 0-22 698 31 57
  REGON: 14094497100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mazowia.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa maksymalnie 107 szkoleń jednodniowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest zakup usługi polegającej na wynajęciu sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem oraz usługą restauracyjną na potrzeby realizacji maksymalnie 107 szkoleń jednodniowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, wyposażenie sal konferencyjnych oraz obsługa tych szkoleń; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Niemniej jednak, Wykonawca może zatrudnić na umowy o pracę osoby opisane przez Zamawiającego osoby wskazane w pkt IV.4 Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni wskazane przez Zamawiającego osoby na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.), otrzyma dodatkowe punkty w ramach oceny oferty w kryterium społecznym – liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę (maksymalnie 20 punktów); 4. Najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca, który w Załączniku nr 1 do SIWZ wskazał osoby, które będą wykonywały na potrzeby Zamawiającego usługi wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ są zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę. Na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osoby wskazane w wykazie osób, które będą wykonywały na potrzeby Zamawiającego usługi wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ, jaka została podana w ofercie, przez cały okres realizacji zamówienia. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę; 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w złożonej ofercie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ww. osób świadczących usługi wyszczególnione w Załączniku nr 2 do SIWZ; 6. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach; 7. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 214 000,00 euro)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55300000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną