Naprawa podłóg w Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego ul. Puławska 113 a (Królikarnia).

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Narodowe w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. 226 211 031
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 3
  00-495 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 211 031
  REGON: 27599000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnw.art.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa podłóg w Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego ul. Puławska 113 a (Królikarnia).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi Naprawa podłóg w Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego ul. Puławska 113 a (Królikarnia). - naprawa podłoża i wymiana podłogi z tworzyw sztucznych na posadzkę z płytek gresowych (konieczna wycena robocizny i materiału) - naprawa pęknięć posadzki cementowej- m² - naprawa posadzki i ułożenie płytek gresowych - drobne roboty okładzinowe – glazura Wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, prawem budowlanym, normami i sztuką budowlaną. Zastosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załącznik nr 6 – przedmiar. UWAGA: Z uwagi na specyfikę terenu wykonania zamówienia, Zamawiający zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45432100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną