Naprawa i konserwacja pięciu drewnianych wiat wraz z ławostołami oraz wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, zlokalizowanych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-122 Warszawa, Modlińska
 • Telefon/fax: tel. 22 44 38 406, , fax. 22 32 54 166
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka
  Modlińska 197
  03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 44 38 406, , fax. 22 32 54 166
  REGON: 15259663000360
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialoleka.waw.pl , www.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i konserwacja pięciu drewnianych wiat wraz z ławostołami oraz wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, zlokalizowanych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji 2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Naprawa i konserwacja pięciu drewnianych wiat wraz z ławostołami oraz wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, zlokalizowanych na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 2.2. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie napraw metodą odtworzeniową pięciu drewnianych wiat wraz z ławostołami oraz wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, konserwacji, demontażu i utylizacji zniszczonych elementów, zakupu i wymiany na nowe elementy w wymienionych wiatach i urządzeniu, zlokalizowanych na terenach rekreacyjnych i placach zabaw stanowiących własność m.st. Warszawy 2. Prace wykonywane będą na placach zabaw i terenach rekreacyjnych administrowanych przez Dzielnicę Białołęka m.st. Warszawy usytuowanych w następujących lokalizacjach na obszarze Dzielnicy Białołęka w Warszawie: - Plac zabaw w Parku Strumykowa przy ul. Strumykowej, - Plac zabaw przy ul. Odkrytej, - Plac zabaw przy ul. Brzezińskiej, - Plac zabaw przy ul. Kiersnowskiego, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w : - Załączniku nr 1 do wzoru umowy Wykaz placów zabaw i terenów rekreacyjnych oraz warunki techniczne i zasady wykonywania prac, oraz w SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 2.3 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli społecznej. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osobę która będzie wykonywała prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, (m.in. demontaż zniszczonych elementów, wymiana i montaż na nowe elementów wiat i urządzenia zabawowego) z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracyjnych. Szczegółowe warunki zatrudnienia zostały opisane w § 9 wzoru umowy. 2.4 Rozwiązania równoważne Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” opisane w SIWZ i załącznikach za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, przy czym rozwiązania równoważne muszą spełniać wymogi w wydanych decyzjach, opiniach, uzgodnieniach • Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (spełniających wymagania podane w projektach budowlanych, wykonawczych oraz STWiORB), • Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.5 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. 2.6. Termin wykonania zamówienia Umowa zostanie zawarta na okres od daty podpisania umowy do 29.11.2019 r. 2.7. Długość okresu gwarancji Zamawiający określa minimalną długość okresu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia tj.: 36 miesięcy (długość minimalna) liczoną od daty podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowość wykonanych prac lub zamontowania urządzeń. UWAGA! Długość okresu gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji (36-48 miesięcy) jakości na wykonany przedmiot zamówienia, za który Zamawiający przyzna dodatkowe punkty Wykonawcom w kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt.10.2 ppkt II SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną