Modernizacja systemu Łącznosci w m. Węgorzewo - wykonanie robót bdowlanych

Centrum Zasobów Informatycznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Zasobów Informatycznych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-909 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Zasobów Informatycznych
  Żwirki i Wigury 9/13
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 847 818, , fax. 261 847 145
  REGON: 14033854900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czi.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu Łącznosci w m. Węgorzewo - wykonanie robót bdowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i rurociągów kablowych, budowa kabli światłowodowych i wieloparowych, budowa instalacji okablowania strukturalnego wraz z systemem zasilania dedykowanego, budowa systemów zabezpieczeń technicznych, budowa zewnętrznych punktów dostępowych zgodnie z projektami zagospodarowania terenu i projektami wykonawczymi oraz przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w m. Węgorzewo. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną