Modernizacja systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania systemem kontroli dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-546 Warszawa, ks. I. J. Skorupki
 • Telefon/fax: tel. 22 58 30 700, , fax. 22 583 05 89
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  ks. I. J. Skorupki 4
  00-546 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 58 30 700, , fax. 22 583 05 89
  REGON: 01097871000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bfg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania systemem kontroli dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zlokalizowanego przy ul. I. J. Skorupki 4 w Warszawie modernizacji systemu kontroli dostępu („SKD”) oraz systemu sygnalizacji pożaru („SSP”) w zakresie sterowania SKD. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostarczenie, instalację i uruchomienie Urządzeń SKD oraz Oprogramowania SKD, a także skonfigurowanie Urządzeń SKD do pracy z Oprogramowaniem SKD, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i współpracy programowo-sprzętowej SKD; 2) dostarczenie, instalację i uruchomienie Oprogramowania Rejestracji Czasu Pracy („RCP”), a także urządzeń niezbędnych do rejestracji czasu pracy oraz ich skonfigurowanie do pracy z SKD, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu RCP; 3) dostarczenie, instalację i uruchomienie Urządzeń SSP oraz ich skonfigurowanie z posiadanym przez Zamawiającego Oprogramowaniem SSP, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności i współpracy programowo-sprzętowej SSP; 4) integrację SKD i SSP dla potrzeb sterowania SKD w przypadku zaistnienia alarmu pożarowego; 5) opracowanie Dokumentacji powykonawczej; 6) przeprowadzenie szkolenia dla administratorów oraz operatorów użytkowników systemów SKD i RCP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w formie dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45312200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną