Modernizacja systemu informatycznego ZRK

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-180 Warszawa, ul. Górczewska
 • Telefon/fax: tel. 22 241 71 00 , fax. 22 241 71 11
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Badań Edukacyjnych
  ul. Górczewska 8
  01-180 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 241 71 00, fax. 22 241 71 11
  REGON: 17823500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibe.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja systemu informatycznego ZRK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest głęboka modernizacja/wykonanie nowego Systemu Informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (SI ZRK), zwanego dalej systemem, narzędziem lub aplikacją, udostępniającego publicznie informacje o kwalifikacjach na stronie internetowej ZRK. Charakter modernizacji jest w części informatycznej zupełny (tj. w efekcie prac Wykonawcy powstanie nowe narzędzie, uwzględniające dotychczasowe doświadczenia podmiotu prowadzącego ZRK oraz postęp informatyczny w tej dziedzinie), a w części bazodanowej rozwojowy (tj. w efekcie prac Wykonawcy istniejąca baza kwalifikacji zostanie zmigrowana i zoptymalizowana). Wykonawca na potrzeby modernizacji może wykorzystać fragmenty kodu dotychczasowego portalu ZRK. Narzędzie informatyczne będzie zbudowane z dwóch składowych: 1) portalu webowego obsługiwanego przez system CMS, w którym umieszczony zostanie materiał informacyjny o działaniach ZRK, opisanego w rozdziale 4.1. 2) osadzonego w portalu narzędzia do wyszukiwania i przeglądania podmiotów i kwalifikacji, opisanego w rozdziałach 4.4 i 4.5, opartego na autorskiej bazie danych wraz z API, opisanego w rozdziale 5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną