Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie

Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-564 Warszawa, Koszykowa
 • Telefon/fax: tel. 22 6015496 , fax. 22 6270680
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16
  00-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6015496, fax. 22 6270680
  REGON: 17315012000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsc.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu do spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja serwerowni na terenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w budynku przy ul. Taborowej 33, w zakres której wchodzą w szczególności: roboty budowlane, teletechniczne, elektryczne, sanitarne, system gaszenia oraz przygotowanie pomieszczenia dla potrzeb nowej serwerowni. Modernizacja serwerowni obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe: a) demontaż sufitu podwieszanego; b) demontaż drzwi wewnętrznych szerokości 90cm (1 sztuka); c) wykonanie otworu 100x200cm w ścianie z Porotherm gr.25cm; d) demontaż ścianki z krat pomiędzy pom. 2.25a a 2.25b; e) demontaż okien wraz z parapetami zewnętrznych (4 sztuki); f) demontaż krat w oknach oraz rolet zewnętrznych (4 sztuki); g) demontaż grzejników (4 sztuki); h) demontaż klimatyzatora (jednostka wewnętrzna i zewnętrzna) i przeniesienie w miejsce wskazane przez Inwestora; i) demontaż opraw oświetleniowych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej; 2) roboty budowlane: a) zamurowanie otworu 110x205cm, gr.25cm po likwidowanych drzwiach wewnętrznych; b) zablendowanie 4 otworów okiennych 70x185cm; c) wykonanie podłogi technicznej modułowej (podniesionej) i pochylni w systemie podłogi podniesionej; d) montaż drzwi wewnętrznych D1 o odporności ogniowej EI30; e) roboty murarskie; f) roboty tynkarskie; g) malowanie ścian i sufitu; h) uzupełnienie ubytków wykładziny na korytarzu (w miejscu po zamurowanych drzwiach) – wykładzina zostanie dostarczona przez Inwestora; i) wykonanie zabezpieczeń przejść instalacji przez ściany zewnętrzne; j) roboty montażowe instalacyjne; k) uzupełnienie ubytków i uszkodzeń powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych; l) roboty porządkowe; 3) roboty sanitarne: a) wykonanie instalacji wody zimnej; b) wykonanie instalacji kanalizacji skroplin; c) wykonanie instalacji freonowej; d) wykonanie instalacji sygnalizacji zalania; e) montaż klimatyzatorów rzędowych; 4) roboty elektryczne: a) zasilanie urządzeń technologicznych mających stanowić wyposażenie serwerowni: - linie WLZ zasilające rozdzielnicę serwerowni, - wyposażenie rozdzielnicy dla potrzeb serwerowni - zabezpieczenia, - instalacja zasilania urządzeń teletechnicznych, - instalacja zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej; b) uziemienia, ochrona przeciwporażeniowa: - instalacje ochrony przeciwporażeniowej, - instalacje uziemienia, - instalacje ochrony przeciwprzepięciowej; 5) roboty teletechniczne: a) montaż tras kablowych; b) wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego; c) montaż szaf serwerowych i sieciowych; d) demontaż szafy monitoringu; e) przeniesienie elementów monitoringu do nowej szafy serwerowej; f) zabudowa kiosku; g) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej; h) wykonanie instalacji systemu gaszenia. 2. Informacje dot. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w skład którego wchodzą następujące projekty wykonawcze: Architektura, Instalacje elektryczne, Projekt instalacji teletechnicznych, Projekt instalacji teletechnicznych – Instalacje gaszenia gazem serwerowni, Projekt instalacji sanitarnych: 1) Klimatyzacja, 2) Instalacje wod.-kan. oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) dla każdej branży
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną