Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla przy ul. Tymiankowej w Osielsku

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-516 Warszawa, Starościńska
 • Telefon/fax: tel. 22 379 45 45 , fax. 22 379 45 43
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
  Starościńska 1
  02-516 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 43
  REGON: 01529632200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwkwatera.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla przy ul. Tymiankowej w Osielsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja placów zabaw na terenie osiedla przy ul. Tymiankowej w Osielsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót (załącznik nr 1 do STWOIR).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną