Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie w zakresie dachu i wentylacji pomieszczeń

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 15259640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie w zakresie dachu i wentylacji pomieszczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie w zakresie dachu i wentylacji pomieszczeń. 1. Informacje ogólne 1.1. Lokalizacja terenu inwestycji. Budynek Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie, działka nr ewid. 7/15 z obrębu 1-11-09. Działka stanowi własność miasta 1.2. Istniejące uwarunkowania. Budynek na planie litery H z prostopadłym blokiem hali sportowej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, piętrowy i dwupiętrowy, niepodpiwniczony, z parterową halą sportową w przybudowie oraz parterową stołówką. Obiekt szkoły podzielony jest na cztery części: południowe piętrowe skrzydło dzieci młodszych, dwupiętrowa część dzieci starszych, parterowy blok hali sportowej z przylegającą do niego częścią zaplecza sportowego na parterze i z salami językowymi na piętrze oraz parterowa stołówka. Dach budynku głównego w formie stropodachu na płytach kanałowych, częściowo monolityczny żelbetowy wylewany, z warstwą spadkową wykonaną ze styropianu, pokryty papą termozgrzewalną. Dach nad halą sportową o konstrukcji z prefabrykowanego drewna klejonego, pokryty płytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym. Dach nad parterową stołówka monolityczny żelbetowy wylewany. W szkole wykonano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła pomieszczeń stołówki, sali gimnastycznej, magazynów, przebieralni i natryskowni. W pozostałych pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną tj. kuchni, zmywalni, przygotowalni ze względów technologicznych przewidziano wentylację mechaniczną bez odzysku ciepła. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 2.1. Naprawa dachu hali sportowej. 2.2. Naprawa dachu budynku głównego szkoły. 2.3. Wykonanie odwodnienia awaryjnego wszystkich dachów szkoły. 2.4. Poprawa sposobu funkcjonowania wentylacji mechanicznej w budynku szkoły. 3. Wymagania związane z realizacja zamówienia  Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia.  Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w jej skład. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie funkcjonującej modernizacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji projektowej. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić na etapie procedury przetargowej.  Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, przepisów BHP, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.  Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób uprawnionych. 4. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej 4.1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych. 4.2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania Przedmiotu umowy będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 4.3. Warunek, o którym mowa w pkt 4.2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących roboty dekarskie. 4.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4.5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. zwanej dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4.6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt 9) i 10) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.3 czynności. 4.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 5. Informacje dodatkowe Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 77 980,62 zł netto i polegające na wykonaniu modernizacji dachu oraz wentylacji mechanicznej. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza uwzględnienie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 3. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji technicznej, przedmiarze, specyfikacji technicznej itp. (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:  Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ  Projekt wykonawczy „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 340 przy ul. Lokajskiego 3 w Warszawie w zakresie dachu i wentylacji pomieszczeń”– załącznik nr 8a) do SIWZ, stanowiący równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy;  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8b) do SIWZ, stanowiąca równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy;  Przedmiar robót – załącznik nr 8c) do SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną