Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-330 Warszawa, Nowy Świat
 • Telefon/fax: tel. +48(22)6572791, 48(22)6572791 , fax. brak
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
  Nowy Świat 72
  00-330 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)6572791, 48(22)6572791, fax. brak
  REGON: 14251963400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iksiopan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut naukowy PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjne w pomieszczeniach biblioteki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN zlokalizowanych w budynku Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. 2. Postępowanie przetargowe ma na celu wyłonienie Wykonawcy w zakresie: 1. Konstrukcji i architektury 1.1 roboty rozbiórkowe, 1.2 roboty posadzkarskie 1.3 ocieplenie ścian 1.4 wykonanie stropodachu 1.5 montaż świetlików 2. Instalacje 2.1 instalacja klimatyzacyjna, 2.2 instalacja wentylacyjna, 2.3 instalacja centralnego ogrzewania, 2.4 instalacja elektryczna 3. Wyposażenie 3.1 stolarka meblowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną