Materiały edukacyjne do realizacji Programu dla szkół

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Telefon/fax: tel. (22) 376-73-61, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 376-73-61, , fax. -
  REGON: 367849538
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Materiały edukacyjne do realizacji Programu dla szkół
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów edukacyjnych, tj.: 1) dwóch filmów edukacyjnych, 2) oraz zestawu scenariuszy zajęć wraz z materiałami pomocniczymi, wspierających realizację działań edukacyjnych przez szkoły podstawowe uczestniczące w unijnym Programie dla szkół oraz projektu graficznego szablonu podstrony do zaimplementowania go przez KOWR jako podstrony na stronie internetowej www.kowr.gov.pl, na której zamieszczone zostaną przygotowane przez Wykonawcę materiały. Działania edukacyjne stanowią obok dostaw produktów jeden z głównych obowiązkowych elementów programu mających zapewnić jego skuteczność w osiąganiu założonych celów, tj. przede wszystkim promowania zdrowej diety bogatej w owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne poprzez zwiększenie udziału ww. produktów w codziennej diecie dzieci oraz zainteresowanie dzieci ich pochodzeniem, uprawą i produkcją. Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. poz. 1468), w ramach programu dzieci z grupy docelowej, tj. klas I-V szkoły podstawowej, otrzymują trzy razy w tygodniu owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, oraz uczestniczą w realizowanych przez szkoły działaniach edukacyjnych, ściśle powiązanych z programem i jego celami. Zasady i zakres realizacji przez szkoły działań edukacyjnych określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz.U. poz. 1659 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem MEN. Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę obejmuje następujące etapy: 1) opracowanie koncepcji materiałów edukacyjnych, w skład których wchodzą: a) 2 filmy edukacyjne dla dzieci, o wiodącej tematyce dotyczącej pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji mleka i produktów mlecznych, w tym produktów regionalnych i ekologicznych, b) 2 zestawy scenariuszy zajęć wraz z materiałami pomocniczymi (np. karty pracy ucznia, dodatkowe pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne do wykorzystania w szkole lub w domu); 2) wykonanie ww. materiałów wraz z projektem graficznym szablonu podstrony do zaimplementowania go przez KOWR jako podstrony na stronie www.kowr.gov.pl, na której zamieszczone zostaną przygotowane przez Wykonawcę materiały, przekazanie Zamawiającemu w formie plików elektronicznych ww. materiałów oraz projektu graficznego szablonu podstrony wraz z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92312212-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną