Konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie czynności przeglądowo - konserwacyjnych sprzętu gaśniczego wraz z legalizacją techniczną gaśnic i przeprowadzeniem badań wymaganych prawem, b) przeprowadzenie utylizacji gaśnic wycofanych z eksploatacji z uwagi na ich stan techniczny z zachowaniem obowiązującego prawa, c) wykonanie badań ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej, przeprowadzenie prób ciśnieniowych na maksymalne ciśnienie robocze węży stanowiących wyposażenie hydrantów, d) utrzymanie w stałej sprawności technicznej sprzętu gaśniczego objętego umową w okresie jej obowiązywania. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na części wg poniższego opisu: Część 1 – Konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach Część 2 – Konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krakowie Część 3 – Konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Część 4 – Konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sandomierzu Cześć 5 – Konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Żywcu Część 6 – Konserwacja, naprawa i wymiana sprzętu gaśniczego w obiektach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – w zakresie obiektów gospodarstw rybackich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50413200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną