Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia i sprzątania toalet pu-blicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (Park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Gro-chowska 270 (Park OPAK).

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-022 Warszawa, Walewska
 • Telefon/fax: tel. (22) 277-30-27 , , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
  Walewska 4
  04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 277-30-27 , , fax. -
  REGON: 10445119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia i sprzątania toalet pu-blicznych w lokalizacjach: ul. Łukiska 29 (Park ZNICZA), Plac Szembeka 1A, ul. Gro-chowska 270 (Park OPAK).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe świadczenie usług w zakresie prowadzenia i sprzątania toalet publicznych w lokalizacjach: 1) Łukiska 29 (Park Znicza) - AN6, 2) Plac Szembeka 1A – AN 7, 3) Grochowska 270 (Park Opak) – AN 5. 2. Zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (oddzielnie dla każdego adresu) stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej: 3 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji). Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 3 pełne etaty i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 4. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników. 5. Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę określone są w Opisie przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy udokumentuje formę zatrudnienia zadeklarowanych przez niego pracowników w „Wykazie osób, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, okazując np. umowę o pracę, druk ZUS RCA itp., z których jedno-znacznie będzie wynikała liczba pełnych etatów. Dokumenty o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w tym personelu Wykonawcy zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 8. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Do zawiadomienia muszą być dołączone kopie uprawnień tego samego rodzaju i nie mniejsze niż te które były wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak wymaganych uprawnień przy powiadomieniu powoduje, że zmiana jest nieskuteczna. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. 9. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną