Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do O/O NBP w Krakowie

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2019-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 00000222300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://e-zamowienia.nbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do O/O NBP w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E), obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa do obiektu Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie przy ul. Basztowej 20, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019, poz. 755 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Szacowane zużycie paliwa gazowego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 1.426.389 kWh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną