„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dla budynków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy”

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-479 Warszawa, Bolesława Chrobrego
 • Telefon/fax: tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24 , fax. 22 863 55 24
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
  Bolesława Chrobrego 7
  02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 863 55 24, 22 863 55 24, fax. 22 863 55 24
  REGON: 10817934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku dla budynków będących w administrowaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług dystrybucji, która odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz. 1059), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Rozliczenia za dystrybucję gazu ziemnego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09123000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną