kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-467 Warszawa, ul. Jazdów
 • Telefon/fax: tel. +48 22 628 76 71-3 , fax. +48 22 628 95 50
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  ul. Jazdów 2
  00-467 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 628 76 71-3, fax. +48 22 628 95 50
  REGON: 98615900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: u-jazdowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy licząc od dnia 01 stycznia 2020 r., obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego do punktów odbioru Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2 00-614 Warszawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną