interwencyjne uporządkowanie terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 540 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację odpadów”

Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Mienia Skarbu Państwa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-838 Warszawa, Prosta
 • Telefon/fax: tel. 22 551 21 00 , fax. 22 551 21 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Skarbu Państwa
  Prosta 69
  00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 551 21 00, fax. 22 551 21 01
  REGON: 14000145900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  interwencyjne uporządkowanie terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 540 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację odpadów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usługi interwencyjnego uporządkowania terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 540 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację wywiezionych odpadów. Usługa powinna być realizowana w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegółowy zakres czynności: a) uporządkowanie działek z zalegających odpadów komunalno-bytowych w szczególności: gruz, opakowania szklane, rurki, butelki, itp. b) uprzątnięcie pryzm odpadów przemysłowych i technicznych oraz gabarytów przedmiotów sanitarnych takich jak muszle klozetowe, itp. c) wywóz znajdujących się odpadów wraz z potwierdzeniem ich utylizacji, d) usunięcie zbędnych suchych gałęzi oraz innych odpadów biodegradowalnych w tym: skoszonej trawy, Rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcę następować będzie każdorazowo w protokołach odbioru (do każdej zleconej nieruchomości indywidualnie). Wynagrodzenie, jakie Zamawiający zapłaci za prawidłowe wykonanie prac zleconych, będzie wynikało z faktycznego zakresu prac ( ilości wywiezionych kontenerów odpadów) zrealizowanych przez Wykonawcę na danej nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia każdorazowo do protokołu odbioru prac, dokumentu potwierdzającego ilość wywiezionych kontenerów odpadów wraz ze wskazaniem miejsca ich utylizacji. Wykonawca zobowiązany do pilnego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowym przypadku odkrycia na terenie zleconej do uporządkowania nieruchomości, odpadów niebezpiecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną