„Gospodarowanie odpadami, w tym wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na 3 części”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. 223720260, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223720260, , fax. -
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl, www.bialystok.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Gospodarowanie odpadami, w tym wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku z podziałem na 3 części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie Gospodarowania odpadami, w tym wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku, z podziałem na 3 części: I część: Gospodarowanie odpadami, w tym wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni Augustów II część: Gospodarowanie odpadami, w tym wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni Giżycko III część: Gospodarowanie odpadami, w tym wywóz nieczystości płynnych w RZGW w Białymstoku Zarząd Zlewni Białystok 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną