Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania osocza.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa
 • Telefon/fax: tel. 261 845 557 , fax. 261 845 135
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
  ul. Koszykowa 78
  00-671 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 845 557, fax. 261 845 135
  REGON: 14013034600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wckik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania osocza.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania krwi i jej składników.Wielkość zamówienia: 1 sztuka.Specyfikacja techniczna przenośnej komory chłodniczej z dwoma niezależnymi systemami chłodzenia: 1. Posiada znak CE. 2. Posiada Deklarację zgodności. 3. Wymiary zewnętrzne komory:  Długość - 9,00 m (±10%),  Wysokość - 2,70 m (±10%),  Szerokość - 3,80 m (±10%). 4. Wymiary wewnętrzne komory:  Długość - 8,00 m (±10%),  Wysokość - 2,30 m (±10%),  Szerokość - 3,60 m (±10%). 5. Wymiary drzwi:  Wysokość - 2,00 m (±10%),  Szerokość (2-skrzydłowe) - 1,85 m (±10%). 6. Kubatura urządzenia: 65,00 m3 (±10%). 7. Zasilanie trójfazowe: 400V 32 A 8. Wykonanie komory musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych (śnieg, deszcz, wiatr, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury) 9. Zakres temperatur pracy w komorze przechowywanych produktów od -260C do - 300C. 10. Czynnik chłodzący R404A. 11. Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 60 dB. 12. Komora chłodnicza wyposażona w dwa niezależne systemy chłodzenia. 13. Parownik : Elektryczny system rozmrażania, Interwał rozmrażania 4 – 6 godzin, przerywanie procesu rozmrażania parownika przy temp. 0 – 10 0C . 14. Gładką, łatwo zmywalną i antypoślizgową podłogę. 15. Alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również mechanizmem umożliwiającym natychmiastowe otwarcie drzwi od środka. 16. Alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia. 17. Pełne wewnętrzne oświetlenie. 18. System monitoringu i rejestracji temperatury komory. 19. Posiada możliwość zdalnego monitoringu i zmiany parametrów pracy układów chłodniczych (szczególnie wstępna diagnoza potencjalnych nieprawidłowości i błędów). 20. Menu urządzenia, raporty i drukowane w języku polskim. 21. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 22. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 23. Wykonawca w ramach bezpłatnej instalacji wykona instalację elektryczną niezbędną do zasilania komory chłodniczej (montaż dobranego zabezpieczenia, montaż dobranego kabla w korytku kablowym, montaż skrzynki elektrycznej na budynku, montaż gniazd umożliwiających podłączenie zasilania do komory chłodniczej). 24. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 25. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. 26. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne i walidację urządzenia minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta. 27. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego. 28. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania. 29. Wykonawca podejmie działania serwisowe niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. 30. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych z naprawianym. 31. „Zamawiający” zobowiązuje się zwrócić aparat „Wykonawcy” po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. „Wykonawca” dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony. Wymagane w ofercie dokumenty: - dokument CE, - deklaracja zgodności, - instrukcja w języku polskim, - specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia. Miejsce dostawy: Terenowa Stacja WCKiK SP ZOZ w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk. Wykonawca oświadcza, że: - cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia; - uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ; - zapoznaliśmy się ze SIWZ i wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń; - przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w oparciu o zapisy określone w SIWZ; - zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego; - jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42513000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną