druk i dostawa do Kancelarii Senatu akcydensów oraz materiałów informacyjnych

Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kancelaria Senatu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Telefon/fax: tel. +48226949035 , fax. +48226949213
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  Wiejska 6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226949035, fax. +48226949213
  REGON: 00139380011000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  druk i dostawa do Kancelarii Senatu akcydensów oraz materiałów informacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa do Kancelarii Senatu akcydensów oraz materiałów informacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dotyczący wizytówek dla senatorów i dla Kancelarii Senatu – I część zamówienia i nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - dotyczący akcydensów oraz materiałów informacyjnych – II część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną