Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa
 • Telefon/fax: tel. 225 128 100 , fax. 225 128 625
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Szachowa 1
  04-894 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 128 100, fax. 225 128 625
  REGON: 13262900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.il-pib.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności – PIB w Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dozór i ochrona mienia (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22. 08. 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2018 r poz. 2142 ze zm.) w obiektach Instytutu Łączności – PIB, które nie są ujęte w wykazie Wojewody jako podlegające obowiązkowej ochronie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w pkt III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną