Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika

Komenda Główna Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Główna Policji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-642 Warszawa, Puławska
 • Telefon/fax: tel. 022 6012044, 601 59 75 , fax. 226 011 857
 • Data zamieszczenia: 2019-11-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Główna Policji
  Puławska 148/150
  02-642 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6012044, 601 59 75, fax. 226 011 857
  REGON: 12137497000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 do potrzeb użytkownika” z zapewnieniem kierownika budowy oraz kierowników robót w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, które będą rozliczone w dwóch płatnościach: Część 1 – prace projektowe. Część 2 - wielobranżowe roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim oraz odbiory. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 8 – Opis przedmiotu zamówienia, który zawiera – Specyfikację Techniczną „Dostosowanie budynków przy ul. Orkana 14 w Warszawie do potrzeb użytkownika”, Program Funkcjonalno-Użytkowy, uzupełnienia do Programu Funkcjonalno-Użytkowego, ekspertyzę z zakresu ppoż., ekspertyzę konstrukcyjną, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną oraz instalacyjna, badania podłoża gruntowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną