Dostawy produktów mleczarskich na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Telefon/fax: tel. 22 694 61 18 , fax. 22 694 61 21
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
  ul. Powsińska 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 61 18, fax. 22 694 61 21
  REGON: 12261725000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów mleczarskich na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej w podziale na części: Część 1 – dostawa produktów mleczarskich na potrzeby Wydziału Gastronomicznego Centrum Obsługi Administracji Rządowej Część 2 – dostawa produktów mleczarskich do Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Zamówienie podzielone jest na 2 części. Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie ofertę obejmującą pełny zakres części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę. Zamawiając przewiduje możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dostawy bądź części dostawy w każdej pozycji asortymentowej. Zakres zamówienia może być pomniejszony do 20% (tj. zrealizowany w 80%) ogólnej wartości zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 5. Jakość oferowanych przez Wykonawcę produktów powinna być najwyższa i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, który w Załączniku nr 3 do SIWZ przywołał nazwy handlowe niektórych produktów odnosząc się do ich wysokiej jakości, tym oczekując zaoferowania produktów z porównywalnym składem (procentowaną zawartością składników), dopuszczając jednocześnie zaoferowania produktów równoważnych, mając na uwadze powyższe wskazania. 6. Ilekroć w treści SIWZ, w tym, w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Załączniku nr 3 - Formularzu asortymentowo-cenowym, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. 7. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie takie, które mają cechy techniczne, jakościowe lub funkcjonalne i użytkowe takie jak te, które zawiera opis przedmiotu zamówienia lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 8. Produkt równoważny powinien posiadać wartości odżywcze i skład odpowiadające lub lepsze od wartości odżywczych i składu, wskazanych produktów, zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ - Formularzu asortymentowo-cenowym. 9. Wykonawca w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym, w przypadku gdy oferuje produkt równoważny – wpisze równoważny i nazwę producenta, nazwę i symbol/nr katalogowy oferowanego produktu. Oznaczenie musi wskazywać tylko na jeden produkt. 10. Wykonawca w przypadku oferowania równoważnych zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą karty (charakterystyki) oferowanych produktów wystawione przez producenta, które zawierać będą opisy produktów. 11. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę produkty winny spełniać wymagania przepisów prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej, w szczególności: a) Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r., (Dz. U z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.); b) Ustawy o jakości handlowej artykuły rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną