DOSTAWY NAPOI BEZALKOHOLOWYCH DLA AMW REWITA Sp. z o. o., DLA ODDZIAŁU Rewita SOPOT, JURATA , BIURO ZARZĄDU WARSZAWA , Nr postępowania: RWT /PZP/29/2019

AMW REWITA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW REWITA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąża
 • Telefon/fax: tel. 22 2709550 , fax. 22 2702143
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW REWITA Sp. z o.o.
  ul. św. J. Odrowąża 15
  03-310 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 2709550, fax. 22 2702143
  REGON: 14299025400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewita.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY NAPOI BEZALKOHOLOWYCH DLA AMW REWITA Sp. z o. o., DLA ODDZIAŁU Rewita SOPOT, JURATA , BIURO ZARZĄDU WARSZAWA , Nr postępowania: RWT /PZP/29/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy napoi bezalkoholowych dla AMW REWITA Sp. z o. o., dla Oddziału Rewita Sopot – część nr 1, Oddziału Rewita Jurata – część nr 2 oraz Biuro Zarządu Warszawa – część nr 3 w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach 1A, 1B i 1C do SIWZ. Produkty określone w formularzu ofertowo-cenowym częściowo przeznaczone są do dalszej odsprzedaży w zakresie części nr 1 i 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1A, 1B i 1C do SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, które zostało opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz w Rozdziale XIX SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15980000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną