Dostawy 2 250 litrów ciekłego helu o czystości 99,99% dla 3T rezonansu magnetycznego w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-042 Warszawa, ul. Mochnackiego
 • Telefon/fax: tel. 223 118 102 , fax. 223 118 118
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  ul. Mochnackiego 10
  02-042 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 118 102, fax. 223 118 118
  REGON: 11692096000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ifps.org.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: INSTYTUT BADAWCZY

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy 2 250 litrów ciekłego helu o czystości 99,99% dla 3T rezonansu magnetycznego w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa (planowane 3 dostawy po 750 litrów helu w odstępach ok 4 miesięcznych) 2250 litrów ciekłego helu. Wraz z helem Wykonawca zapewnia linię transmisyjną do nalania helu przystosowana do skanera Siemens - 3T Prisma Fit. Ciekły hel o czystości molowej ≥ 99,998% przeznaczony do chłodzenia nadprzewodzacych magnesów rezonansu magnetycznego. Sumaryczna zawartośc tlenu (O2), azotu (N2), wodoru (H2), neonu (Ne) nie większa niż 20 (mol ppm), nie zawierający metanu (CH2), dwutlenku węgla (CO2) i wody (H2O), bezbarwny i bezzapachowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną