Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-50/2019)

Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-809 Warszawa, ul. Cegłowska
 • Telefon/fax: tel. 225 690 247 , fax. 228 341 820
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Cegłowska 80
  01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 690 247, fax. 228 341 820
  REGON: 12298697000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielanski.bip-e.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów ortopedycznych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-50/2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Implanty ortopedyczne, protezy ortopedyczne, wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, wyroby ortopedyczne, jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne. Zamówienie podzielono na 9 pakietów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną