Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura

Zespół Żłobków m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Żłobków m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-511 Warszawa, Belgijska
 • Telefon/fax: tel. 022 5652355, 5652350, , fax. 022 8450714
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Żłobków m.st. Warszawy
  Belgijska 4
  02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5652355, 5652350, , fax. 022 8450714
  REGON: 01571911300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobki.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części - II procedura
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - w podziale na części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest załącznikach do SIWZ (odrębne dokumenty) • Załącznik nr 3.1 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 2 • Załącznik nr 3.2 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 3 • Załącznik nr 3.3 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 4 • Załącznik nr 3.4 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 5 • Załącznik nr 3.5 – kalkulacja cenowa + OPZ dla części nr 8 3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej: 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy (na każdą z części zamówienia). 4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730) (dotyczy części nr 2-5). 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał certyfikaty potwierdzające zgodność oferowanych przez Wykonawcę urządzeń z aktualną normą PN-EN 1176 a przypadku nieposiadania Certyfikatów na normę aktualną, Wykonawca przekaże Certyfikaty potwierdzające zgodność ze starszą wersją normy, jednak w takim przypadku załączy dodatkowo Deklarację Zgodności poświadczająca zgodność z aktualną normą PN-EN 1176 (certyfikaty jak i deklaracje zgodności zostaną przedstawione w języku polskim) (dotyczy części nr 8). 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. 1) Za ofertę równoważną Zamawiający uzna taką, w której Wykonawca oferuje wyposażenie / artykuły o takich jednakowych parametrach i funkcjach lub zbieżnych do tych, które zostały sprecyzowane w opisie poszczególnych pozycji w Kalkulacji cenowej, oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Musi to być wyposażenie odpowiadające pod względem parametrów, funkcji i jakości wyposażeniu wskazanym przez Zamawiającego w opisie poszczególnych pozycji. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do producentów oferowanego wyposażenia przez Wykonawcę o wydanie karty katalogowej / opinii, w przypadku wyposażenia, co do którego pojawią się wątpliwości jego równoważności w stosunku do wyposażenia sprecyzowanego (opisanego) przez Zamawiającego. 3) Wyposażenie / artykuł równoważny musi spełniać warunek co do wskazanych w opisie (Kalkulacji cenowej) parametrów (kolorystyka, w tym rodzaj materiału z którego zrobiony jest artykuł, dł., wys., szer., gł., poj.). Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie było dostosowane (odpowiednie) do wieku dzieci, tj. 0-4 lata, za nieodpowiednie Zamawiający uzna w szczególności artykuły lub ich części jeżeli: będą posiadać wymiary umożliwiające ich połknięcie lub wprowadzenie do jakiegokolwiek otworu w ciele małych dzieci lub mogą zawierać (wykonane są z) niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne w ilościach, które mogą być szkodliwe dla zdrowia małych dzieci. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów +/- 20% w stosunku do podanych w OPZ (za wyjątkiem parametrów określonych jako „minimalne” („min.”) oraz parametrów określonych w przedziale – w takich przypadkach obowiązują minimalne parametry lub przedział określony w OPZ). 5) Zamawiający wymaga wskazania w kalkulacji cenowej artykułu oferowanego przez Wykonawcę - w kalkulacji cenowej należy podać dane identyfikacyjne oferowanego artykułu – jeżeli oznaczeniem pozwalającym na bezpośrednią identyfikację artykułu jest nazwa własna/marka – należy wpisać nazwę własną/markę, jeżeli numer katalogowy – należy wpisać numer katalogowy, jeżeli nazwa producenta lub importera – nazwę producenta lub importera, a jeżeli identyfikacja artykułu możliwa jest wyłącznie poprzez podanie zarówno nazwy producenta/importera, jak i nazwy własnej/marki oraz numeru katalogowego – należy podać te wszystkie dane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną