Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.

Teatr Narodowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Teatr Narodowy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-077 Warszawa, Plac Teatralny
 • Telefon/fax: tel. 22 692 06 09, , fax. 22 692 07 41
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Narodowy
  Plac Teatralny 3
  00-077 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 692 06 09, , fax. 22 692 07 41
  REGON: 01305731700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną