Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa - Ochota

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka
 • Telefon/fax: tel. 228 228 853 , fax. 228 231 219
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
  ul. Szczęśliwicka 36
  02-353 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 228 853, fax. 228 231 219
  REGON: 10202670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpzlo-ochota.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa - Ochota
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych do SZPZLO Warszawa –Ochota. Specyfikacja obejmuje 17 szczepionek, z których każda stanowi odrębne zadanie. Na zaoferowane szczepionki Wykonawca zamówienia winien posiadać aktualne karty charakterystyki produktów lub karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych na produkty, na które odpowiednie przepisy wymagają ich posiadania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane karty przed podpisaniem umowy. Zaoferowane szczepionki w dniu dostawy powinny posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej ilości szczepionek od ilości wymienionych w formularzu asortymentowym w związku ze zmianą zapotrzebowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną