Dostawa systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa
 • Telefon/fax: tel. 22 504 41 00 , fax. 22 504 41 39
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Ogrodowa 5/7
  00-893 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 504 41 00, fax. 22 504 41 39
  REGON: 14214815500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemów operacyjnych oraz pakietów oprogramowania biurowego na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 1) systemów operacyjnych (część nr 1), 2) pakietów oprogramowania biurowego (część nr 2), wraz z dokumentami licencyjnymi. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części – jak wyżej – na które dopuszcza składanie ofert częściowych, w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy Pzp, na jedną z wybranych części, bądź na wszystkie części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną