Dostawa systemu kardiomonitorów wraz z centralą i modułami pomiarowymi. PN-96/20/DW

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-781 Warszawa, W.K. Roentgena
 • Telefon/fax: tel. 22/570-94-60, , fax. 22/570-94-60
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy
  W.K. Roentgena 5
  02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22/570-94-60, , fax. 22/570-94-60
  REGON: 28836600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pib-nio.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemu kardiomonitorów wraz z centralą i modułami pomiarowymi. PN-96/20/DW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: 1) systemu kardiomonitorów – 5 szt. wraz z modułami pomiarowymi, modułami kapnografii i kompletem akcesoriów pomiarowych; 2) stanowiska centralnego monitorowania pacjenta (centrala) – 1 szt. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu oraz instalację i szkolenie pracowników Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia, w tym minimalne wymagane parametry techniczne oraz formularz cenowy stanowi odpowiednio treść załącznika nr 2 oraz 2.1 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia, określony w SIWZ musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną