Dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 6685250, , fax. 22 6685532
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
  ul. A. Pawińskiego 5
  02-106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6685250, , fax. 22 6685532
  REGON: 00032646300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imdik.pan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut PAN

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych pasz jednego producenta o podwyższonym standardzie zdrowotnym tzw. SPF (ang. specified patogen free) dla zwierząt laboratoryjnych, w opakowaniach próżniowych w następującej ilości: - 16 ton paszy hodowlanej dla szczurów (pasza dedykowana wyłącznie dla szczurów laboratoryjnych) - 7 ton paszy hodowlanej dla myszy (pasza dedykowana wyłącznie dla myszy laboratoryjnych) - 2 tony paszy bytowej dla szczurów i myszy; - 2 tony paszy hodowlanej leczniczej/odrobaczającej dla szczurów i myszy z 4g/kg Fenbendatat® 5%, 200 ppm Fenbendazol, przeciw Syphacia obvelata, Syphacia muris do Zwierzętarni Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15710000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną